Fractie Ulicoten

MEER SAMEN, SAMEN MEER

De toekomst van Baarle-Nassau

Fractie Ulicoten kiest voor ambtelijke samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Bestuurlijke samenwerking met Baarle-Hertog zal altijd moeten blijven. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een GOL (grensover-schrijdend openbaar lichaam) gevormd wordt om zaken die we gezamenlijk uitvoeren te borgen. Zelfstandigheid van Baarle-Nassau vinden wij daarvoor vanzelfsprekend.

Decentralisatie van taken van de overheid naar de gemeente

Per 1 januari 2015 zullen meerdere taken van de rijksoverheid overgaan naar de gemeenten. We denken dan aan jeugdzorg, dagbesteding voor ouderen en een deel van de langdurige zorg. Toch wil Fractie Ulicoten dat deze taken samen met andere gemeenten binnen de mogelijkheden naar behoren en ruimhartig zullen worden uitgevoerd. Vooral op deze terreinen is het noodzakelijk dat er samengewerkt wordt met vergelijkbare omliggende gemeenten.

Jeugdbeleid

Preventief jeugdbeleid: in het beleid met betrekking tot kinderen en jongeren moet volgens Fractie Ulicoten het accent liggen op het voorkomen van problemen. Goede voorlichting hierover is essentieel. Vroegtijdige signalering kan voorkomen dat er iets misgaat. Het op peil houden van de algemene jeugdvoorzieningen binnen de gemeente Baarle-Nassau, zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en het jongerenwerk, moet voorkomen dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg. Het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dat taken samen met andere gemeenten uitvoert moet laagdrempelig zijn.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Fractie Ulicoten vindt het belangrijk dat er ondersteuning blijft voor het vrijwilligerswerk. Ook de gemeente heeft een verantwoordelijkheid in het scheppen van voorwaarden waarbinnen de vrijwilligersorganisaties optimaal hun werk kunnen doen. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Verenigingen/instellingen kunnen alleen blijven bestaan dank zij de inzet van vrijwilligers.

Fractie Ulicoten wil dat er gezocht word naar manieren waarop meer mensen binnen de gemeente Baarle-Nassau worden geactiveerd om vrijwilligerswerk te doen. Ook pleit onze Fractie voor een goede afstemming van de vraag naar, en het aanbod van vrijwilligers. Hierin is een rol weggelegd voor het zorgloket en het dienstencentrum.

Mantelzorgers ondersteunen

Mantelzorgers, dat zijn mensen die de zorg voor een naaste voor een langere tijd op zich nemen. Zij nemen een groot deel van de zorg op zich die anders professioneel zou moeten worden gedaan. Deze zorg kan heel zwaar zijn, waardoor zij overbelast raken. Respijtzorg is in dit verband een goede vorm van ondersteuning. Deze zorgvorm is er om een mantelzorger ook eens vrijaf te geven. Respijtzorg wordt verleend door personen die, meestal vrijwillig of eventueel beroepsmatig, voor een tijdje de mantelzorg overnemen. De gemeente zou de regeling van het mantelzorgcompliment over moeten nemen.

Ook moeten mantelzorgers met lotgenoten kunnen praten in bijeenkomsten die voor hen gehouden worden. Fractie Ulicoten zal het initiatief om een mantelzorg café te openen van harte ondersteunen.

Cultuur en Sport

Fractie Ulicoten is van mening dat er besluiten genomen moeten worden waardoor alle culturele- en sportverenigingen kunnen beschikken over passende en betaalbare huisvesting en accommodatie.

 

Ouderenbeleid

Steeds meer ouderen wonen zelfstandig. Dat is een positieve ontwikkeling. Echter, het risico van langer zelfstandig wonen is vereenzaming. Fractie Ulicoten vindt het daarom belangrijk dat deze groep ouderen onder de aandacht blijft. Ouderenbonden, buurtverenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. Het is daarbij noodzakelijk dat ouderen op de hoogte gebracht worden van de voorzieningen en activiteiten die er voor hen in de buurt zijn. Daar kunnen zij andere mensen ontmoeten, meedoen aan activiteiten, en informatie en advies krijgen. Naarmate de mensen ouder worden neemt ook het aantal personen met dementie toe. Herkenning en erkenning voor deze ziekte is heel belangrijk. Fractie Ulicoten wil dat onze gemeente op termijn dementievriendelijk wordt.

Het project Janshove

Fractie Ulicoten is van mening dat het project Janshove doorgang moet vinden. De meeste ouderen willen in eigen gemeente blijven wonen. Een voorziening voor verzorging en verpleging van onze ouderen moet daarom blijven. Er zal door het college steeds druk uitgevoerd moeten worden om betrokken partijen te bewegen tot uitvoering te komen.

Gemeentelijk armoedebeleid

Fractie Ulicoten benadrukt dat het actief benaderen van mensen die op of onder de armoedegrens leven zeer wenselijk is, omdat een gedeelte van deze groep niet op de hoogte is van de voorzieningen waar zij een beroep op kunnen doen.

Voorkomen moet worden dat deze mensen de dupe wordt van de stapeling aan bezuinigingsmaatregelen. Door de ervaringen van deze groep te betrekken in het proces om tot beleid te komen, kunnen er bovendien goede ideeën ontstaan. Dit moet er toe leiden dat mensen met een laag inkomen niet in een sociaal isolement terecht komen. De gemeente moet duidelijk informatie verstrekken (via beschikbare media) wanneer iemand recht heeft op een bepaalde tegemoetkoming.

Aansluiting arbeidsmarkt op onderwijs

Jongeren hebben, én zijn de toekomst. Fractie Ulicoten is van mening dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeterd moet worden. Jongeren moeten de kans krijgen om kennis op te doen in de werkende maatschappij. Er zullen tussen overheid, ondernemers en onderwijs afspraken gemaakt moeten worden om deze aansluiting te verbeteren.

Jeugdwerkeloosheid

Werkeloosheid onder de jongeren is een groeiend probleem. De economische omstandigheden maken de oplossingen lastiger. De gemeente zal meer moeten faciliteren om op een effectieve manier mensen te begeleiden naar werk. De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de hoogste prioriteit, hiervoor moet ingezet worden op training, scholing en werkplaatservaringen. Met regionale opleidingscentra moeten hierover goede afspraken gemaakt worden.

Ruimtelijk beleid

Fractie Ulicoten is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. We moeten zuinig zijn op onze ruimte en dit vraagt om een zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren. De leefbaarheid in de plattelandsgemeenten komt ondanks een sterke sociale cohesie onder druk te staan. We hechten waarde aan de eigenheid van ons buitengebied. Ons buitengebied is gebaat bij een gezonde agrarische sector. Volgens Fractie Ulicoten dienen naast de bestaande land- en tuinbouwbedrijven in het buitengebied, ook andere economische activiteiten kansen te krijgen. In de nog vast te stellen structuurvisie dient dit verder uitgewerkt te worden. De gemeente moet hierbij faciliterend en stimulerend optreden.

Lokale woningmarkt

De woningbouw heeft het nog steeds moeilijk. Voor starters op de woningmarkt dienen in Ulicoten betaalbare woningen of kavels beschikbaar te komen. Het bevorderen van de doorstroming op de lokale woningmarkt vraagt maatwerk. Om de groeiende groep ouderen de gelegenheid te geven zo lang mogelijk zelfstandig te wonen, dienen er meer en beter op ouderen afgestemde woningen te komen. Wij zijn van mening dat een betere afstemming tussen woningcorporaties, projectontwikkelaars en zorginstellingen zou kunnen bijdragen aan de realisatie van dit soort woningen.

Fractie Ulicoten is voorstander van particuliere bouw en de gemeente moet hierop inspelen. Fractie Ulicoten is ook voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk hun plannen kunnen realiseren.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de kernen moet behouden blijven door optimale inzet van het openbaar vervoer. De gemeente moet continue bij de provincie dit punt bespreekbaar maken om ervoor te zorgen de reizigers kunnen beschikken over gepast openbaar vervoer, inclusief het deel taxi vervoer.

Verkeerscirculatieplan

Vooruitlopend op de aanleg van de omleidingsroute moeten er nu reeds in overleg met Baarle-Hertog plannen ontwikkeld worden om de verkeersstromen in goede banen te leiden en daardoor het centrum van Baarle aantrekkelijker te maken voor inwoners en toeristen. Voor het landbouwverkeer dient een adequate oplossing te komen.

Inrichting 60-km wegen

Het besluit is genomen om het hele buitengebied in te richten als 60-km wegen met fietsstroken daar waar nodig is. Verbreding van het Voske en de Chaamseweg-Hazenberg heeft de hoogste prioriteit. Fractie Ulicoten zal zich sterk maken om op de verbindingswegen tussen de kernen de bestaande voorrangskruisingen te behouden. Dit om de veiligheid te bevorderen, het milieu minder te belasten, en een betere doorstroming mogelijk te maken voor openbaar vervoer en de hulpdiensten.

Financiën

De gemeentelijke meerjarenbegroting geeft een positief beeld maar omdat we nog steeds in een economische crisis zitten en het rijksbeleid voor de komende jaren nog de nodige aanpassingen met zich mee zal brengen geeft dit voor onze gemeente nog veel onduidelijkheden.

Desalniettemin vinden wij als Fractie Ulicoten dat er in deze economisch moeilijke tijd de burgers zoveel mogelijk ontzien moeten worden door alleen de indexering toe te passen en verder geen verhogingen door te voeren.

Economie

In een betrokken samenleving nemen burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samen initiatieven om problemen op te lossen. Fractie Ulicoten wil dat lokale ondernemers bij aanbestedingen en inkoop van de gemeente, een eerlijke kans krijgen, als zij voldoende kennis en capaciteit hebben om invulling te geven aan de opdracht.

Voor een uitbreiding van een grensoverschrijdend bedrijventerrein zullen we eerst afwachten wat het hierover lopend onderzoek oplevert.

Toerisme

Baarle heeft alles in huis om toeristen te kunnen verleiden tot een kort of langer bezoek aan onze mooie gemeente. Zowel de kernen met onze enclaves als ook ons mooie buitengebied heeft veel te bieden. Het ingezette beleid is een belangrijke voorwaarde voor de uitbouw van het toerisme. Het uitbreiden met een aantal overnachtingsmogelijkheden in de gemeente is zeer gewenst. Een meerdaags verblijf wordt op deze wijze bevorderd. Een Bed en Breakfast willen we binnen de mogelijkheden positief benaderen wanneer een verzoek hiertoe wordt ingediend.