Fractie Ulicoten

Samen voor leefbaarheid

Amendement Uitbreiding Bremerpoort

De raad van de gemeente Baarle Nassau in vergadering bijeen op 11 november 2020

Constaterende dat:

-MFA de Bremerpoort een hoge bezettingsgraad heeft en voor de gemeenschap erg belangrijk is,

-De doelgroepen die gebruik maken van de MFA de Bremerpoort steeds groter worden,

-Het vaak moeilijk is om iedere vereniging te plaatsen,

-Het ruimtegebrek in MFA de Bremerpoort urgent is,

-De geboorten in Ulicoten de laatste jaren fors hoger zijn dan in het verleden, wat een middellange termijneffect heeft op de groei van de aantallen bij kinderopvang Kober en Basisschool bernardus,

-Kinderopvang Kober het zgn.wissellokaal feitelijk alleen in gebruik heeft (waardoor anderen van deze ruimte nog nauwelijks gebruik kunnen maken) en dit permanent wil maken met het plaatsen van een toiletgroep,

-Nu tegen aanmerkelijk lagere structurele kosten geinvesteerd kan worden dan in 2012.

Overwegende dat:

-De kern Ulicoten niet meer gebukt gaat onder de voorspelling dat we zouden krimpen in de komende jaren,

-Een interne uitbreiding van de MFA de Bremerpoort meer mogelijkheden biedt binnen beleid Sociaal Domein, Baarle Bruist

-Meer maatschappelijke doelen te bereiken zijn,

-We streven naar lagere kosten voor de gemeente.

Stelt voor het raadsvoorstel (en de begroting) als volgt te wijzigen:

-Beslispunt 2 te hernummeren naar 4,

-Beslispunt 2: In aanvulling op beslispunt 1 in de programmabegroting 2021 in het investeringsplan 2021-2024, onder het kopje "nog te voteren kredieten Investeringsplan 2021" voor het jaar 2021 een investeringsbedrag op te nemen van € 242.000,- ten behoeve van de afwerking en toegankelijk maken van de bovenverdieping van de Bremerpoort,

-Beslispunt 3: De OZB opbrengsten voor 2021 niet te verhogen met 5 % maar met 5,35% ter dekking van de uit beslispunt 2 voortvloeiende extra kapitaallasten ad. €10.226,-

en over tot orde van de dag.

 

Lees meer: Uitbreiding Bremerpoort

Bestuur

Het gemeentehuis is voor vele burgers een vaste burcht om op een laagdrempelige manier gemeentelijke zaken geregeld te krijgen. Fractie Ulicoten benadrukt dat het gemeente-huis als gemeentekantoor met haar loketfunctie, vestiging bestuur en ABG-organisatie in gebruik dient te blijven. Voor minder reguliere onderwerpen met specialistische ambtenaren is een uitwijking mogelijk naar het gemeentekantoor waar de desbetreffende afdeling  gehuisvest is dan wel een bezoek van een ambtenaar aan huis. Fractie Ulicoten is van mening dat de huidige kostenverdeelsleutel van de ABG-organisatie onvoldoende verhoudingsgewijs is verdeeld en dient na termijn van de huidige afspraken herzien te worden. Om de zelfstandigheid van Baarle-Nassau te waarborgen zal er voortvarend doorgewerkt moeten worden om te komen tot een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam.(GOL)

Wonen

Maaijkant Fase 2Aan plan Maaykant in Ulicoten moet nu voortvarend doorgewerkt worden zodat medio 2018 de kavels toegewezen kunnen worden. Fractie Ulicoten gaat voor alle doelgroepen op de woningmarkt. Zowel voor koop als betaalbare huurwoningen in Ulicoten en Baarle-Nassau.

Flexibele toepassingen van bestemmingsplannen om aan te sluiten op de vraag die er is. Dit betekent welwillend kijken naar alternatieve woonvormen. Voor nieuw te bouwen woningen dient aandacht te zijn voor duurzaamheid en waar mogelijk te worden toegepast. De gemeente dient soepel om te gaan en mee te werken aan landelijke initiatieven zoals woningsplitsing en zorgwoningen. De gemeente moet bovendien onderzoeken, hoe zij er voor kan zorgen, dat senioren op de gewenste plek kunnen blijven wonen.

Economie

Bijna de helft van de plaatselijke economie is landbouw gerelateerd. Voor vrijkomende agrarische locaties is het van belang alternatieve herbestemmingen mogelijk te maken, binnen de bestaande bebouwingsoppervlakten. Fractie Ulicoten is van mening dat binnen de kernrandzones ruimere ontwikkelingsmogelijkheden moeten zijn.

Met de groeiende economie van nu zal de beschikbare ruimte op het bedrijventerrein niet voldoende zijn. Ook de gronden, die hiervoor beschikbaar komen na aanleg van de randweg, zullen niet voldoende zijn. De gemeente moet op zoek naar nieuwe vestigingsplaatsen voor industrie.

Duurzaamheid

Fractie Ulicoten zet zich in voor duurzaamheid. Initiatieven van burgers en bedrijven die hier toe bijdragen dienen ondersteund te worden. Met de toename van elektrisch vervoer steunt Fractie Ulicoten extra voorzieningen. Er dienen dan ook op meerdere plaatsen in onze gemeente openbare laadpalen geplaatst te worden. 

Veel straatverlichting is al veranderd in led verlichting. Nu nog de sportvelden binnen 1 jaar voorzien van energiezuinige led verlichting.

Leefbaarheid

De gemeente moet blijven investeren in de leefbaarheid van Ulicoten. Fractie Ulicoten denkt dan aan de voorzieningen als sportaccommodatie, dienstencentrum en bereikbaarheid van Ulicoten.

Afval

Het nieuwe systeem van de afvalinzameling wordt gerealiseerd. Fractie Ulicoten vindt dat de invoering wwijk voor wijk dient plaats te vinden en dat er goed en voldoende informatie verstrekt dient te worden. daarnaast verdienen de inzamelplaatsen een dagelijkse controle en moet maatwerk mogelijk zijn bij bijzondere zaken.

Bij de milieustraat moet het in- en uitrijden en het wegen van de materialen makkelijker gemaakt worden. Verlaagde containers of een verhoogde weg zijn wenselijk zodat materialen makkelijker gestort kunnen worden. Sluikstortingen blijven aandacht vragen.

Toerisme

Baarle-Nassau heeft vanouds een aantrekkingskracht. Naast de grenssituatie hebben we een mooi en groot buitengebied. Fractie Ulicoten wil dan ook de nadruk leggen op het aanleggen en onderhouden van nieuwe zg. "ommetjes" en fietspaden. Deze voorzien van meer rustpunten zoals banken en toestaan van kleinschalige horeca. Een bed en breakfast willen we binnen de mogelijkheden positief benaderen.

Om dit nog duidelijker in the picture te zetten moet Toerisme Baarle (voorheen VVV) gevestigd worden in de toeristische "loop" en op de juiste tijden open zijn. Investeren in producten, digitale diensten en regionale samenwerking is een must. Het plaatsen van Baarle-Nassau op de Unesco erfgoedlijst is een stap vooruit.

.

Sociaal domein

Fractie Ulicoten wil dat de gemeente Baarle-Nassu een ruimhartig sociaal beleid blijft voeren. Een duidelijke informatievoorziening naar de burgers is belangrijk. Het moet voor hen duidelijk zijn dat zij gebruik kunnen maken van een onafhankelijke clientenondersteuner.

Informeer doelgroepen via thema bijeenkomsten. Maar ook via de gebruikelijke kanalen zoals folders, ons weekblad en de website. Zorg ervoor dat de burger weet dat er mogelijkheden zijn om klachten in te dienen.

De overheid streeft ernaar om ouderen steeds langer thuis te laten wonen. Daardoor zal steeds meer een beroep gedaan worden op mantelzorg. Fractie Ulicoten wil dat deze mantelzorgers goed ondersteund worden. Daarvoor is een uitgebreid mantelzorg beleid nodig, met aandacht voor de respijtzorg, het mantelzorg compliment, het mantelzorg cafè en andere vormen van ontspanning.

Fractie Ulicoten wil dat de gemeente zich inzet om zoveel mogelijk mensen met een beperking te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Verschillende maatschappelijke organisaties kunnen en moeten daar ook een rol in spelen en de gemeente kan daarin faciliteren.

Het is bekend dat het aantal mensen met dementie de komende jaren fors zal toenemen. Ook deze emensen zullen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Ook daardoor zal het aantal mantelzorgers toenemen. Fractie Ulicoten wil dat Baarle-Nassau ook daadwerkelijk op korte termijn een dementievriendelijke gemeente wordt. Herkenning en erkenning van dementie zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Dementerenden moeten zolang mogelkijk mee kunnen doen met maatschappelijke activiteiten om eenzaamheid te voorkomen. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Fractie Ulicoten wil dat er op korte termijn een gedegen vrijwilligersbeleid komt. Er zijn heel veel vrijwilligers echter er is nu ook al een tekort. Vrijwilligers moeten we koesteren. Activiteiten die daar toe bijdragen dient de gemeente te blijven faciliteren. Zij zijn onmisbaar in de gemeenschap om de leefbaarheid op peil te houden.

 Landbouw

Fractie Ulicoten is van mening dat het gemeentelijk beleid mbt. de veehouderij niet strenger gemaakt moet worden dan het provinciaal beleid: GEEN opeenstapeling van regels. Het provinciaal emissiebeleid heeft een grote impact op de lokale veehouderij. We dagen de gemeente op dit in kaart te brengen voor wat betreft sociaal maatschappelijk, sociaal economische en ruimtelijke gevolgen en hiervoor ook beleid te ontwikkelen. Bij herbestemming vrijkomende agrarische bebouwingen dient aandacht gegeven te worden aan de landschappelijke inpassing. Realisatie van restopgave ecologische verbinding zones is alleen mogelijk op vrijwillige basis, door een flexibele invulling van beoogde gebieden, grondwaarde en tijdspad. De gelden bestemd voor het landschapsverbeteringsplan kunnen hieraan worden toegevoegd. Fractie Ulicoten vindt dat ecologisch bermbeheer moet worden toegepast op ecologische kansrijke bermen en daarbij gebruik gemaakt wordt van lokale kennis. Bij het onderhoud aan zandwegen ook het onderhoud aan bermbegroeiing meenemen en uitvoeren. De communicatie met gebruikers van zandwegen moet verbeteren en herstellingen ook uitvoeren op basis van meldingen. Alvorens zonneparken op landbouwgrond aan te leggen, moeten eerst alle daarvoor geschikte daken worden voorzien van zonnepanelen. Fractie Ulicoten vindt dat we nog een ultieme poging moeten doen om bij de provincie te bewerkstelligen dat landbouwverkeer op de Randweg wordt toegestaan.

 

 

In het bestuur van de Fractie Ulicoten hebben de volgende personen zitting:

  • Aloijs Rijvers (Voorzitter)
  • Frenc Verheijen (Secretaris)
  • Frank Koijen (Penningmeester)

Voor meer informatie, mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuur van de Fractie Ulicoten bestaat uit:

Aloijs Rijvers (Voorzitter)

Frenc Verheijen (Secretaris)

Frank Koijen (Penningmeester)

 

Raadsleden voor de gemeente Baarle-Nassau: 

1.     Rijvers J.J.B.M. (Jos) (Fractieleider)

2.     Geerts-de Groot M.A.J. (Maria)

   

Commissieleden:

1.     Verheijen F.A.B.M. (Frenc) (Ruimte en Economie)

2.     Rijvers A.J.M. (Aloys) (Mens en maatschappij)

3.     Rijvers J.J.B.M. (Jos) (Bestuur en Middelen)

4.     Geerts-de Groot M.A.J. (Maria) (Mens en maatschappij, Ruimte en Economie)

5.     Verheijen, J. (Jos) (Bestuur en Middelen)

 6   Frans Vriens  ( vervangend commissielid mens en maatschappij) 

FRACTIE ULICOTEN AL BIJNA 30 JAAR

Als we even terugkijken in de tijd dan zien we dat Fractie Ulicoten al werkte voordat ze officieel bestond. Vanaf de jaren vijftig werd er voor de gemeenteraadsverkiezingen een lijst met kandidaten opgesteld alleen uit Ulicoten. Enkele sleutelfiguren kwamen bijeen en stelden een lijst samen, en gingen vervolgens proberen stemmen te winnen. Vanaf 1970 werden een soort voorverkiezingen gehouden in twee ronden om op die manier zeer democratisch de kandidatelijst samen te stellen. Op 13 december 1989 is onze partij officieel bij notariële akte opgericht. De eerste bestuursleden waren Charel Boeren, Bernard Boeren en Frans Vriens. We mogen stellen dat in Ulicoten in al die jaren door de inzet van onze fractieleden veel voorzieningen zijn gerealiseerd.

Klik hier voor de oprichtingsakte van de vereniging !