Fractie Ulicoten

Samen voor leefbaarheid

Amendement Uitbreiding Bremerpoort

De raad van de gemeente Baarle Nassau in vergadering bijeen op 11 november 2020

Constaterende dat:

-MFA de Bremerpoort een hoge bezettingsgraad heeft en voor de gemeenschap erg belangrijk is,

-De doelgroepen die gebruik maken van de MFA de Bremerpoort steeds groter worden,

-Het vaak moeilijk is om iedere vereniging te plaatsen,

-Het ruimtegebrek in MFA de Bremerpoort urgent is,

-De geboorten in Ulicoten de laatste jaren fors hoger zijn dan in het verleden, wat een middellange termijneffect heeft op de groei van de aantallen bij kinderopvang Kober en Basisschool bernardus,

-Kinderopvang Kober het zgn.wissellokaal feitelijk alleen in gebruik heeft (waardoor anderen van deze ruimte nog nauwelijks gebruik kunnen maken) en dit permanent wil maken met het plaatsen van een toiletgroep,

-Nu tegen aanmerkelijk lagere structurele kosten geinvesteerd kan worden dan in 2012.

Overwegende dat:

-De kern Ulicoten niet meer gebukt gaat onder de voorspelling dat we zouden krimpen in de komende jaren,

-Een interne uitbreiding van de MFA de Bremerpoort meer mogelijkheden biedt binnen beleid Sociaal Domein, Baarle Bruist

-Meer maatschappelijke doelen te bereiken zijn,

-We streven naar lagere kosten voor de gemeente.

Stelt voor het raadsvoorstel (en de begroting) als volgt te wijzigen:

-Beslispunt 2 te hernummeren naar 4,

-Beslispunt 2: In aanvulling op beslispunt 1 in de programmabegroting 2021 in het investeringsplan 2021-2024, onder het kopje "nog te voteren kredieten Investeringsplan 2021" voor het jaar 2021 een investeringsbedrag op te nemen van € 242.000,- ten behoeve van de afwerking en toegankelijk maken van de bovenverdieping van de Bremerpoort,

-Beslispunt 3: De OZB opbrengsten voor 2021 niet te verhogen met 5 % maar met 5,35% ter dekking van de uit beslispunt 2 voortvloeiende extra kapitaallasten ad. €10.226,-

en over tot orde van de dag.

 

Financiele onderbouwing Bremerpoort bovenverdieping

Onderstaande onderbouwing is tot stand gekomen met behulp van enkele vakdeskudigen. Door dit gebouw gedeelte te bekijken is beoordeeld wat praktisch gezien de beste afwerkings mogelijkheden kunnen zijn, de postitie is van lift trap en sanitair groep boven en luchtscheiding tussen boven en onder is in de huidige situatie.

Er is vanuit geaan dat de hele bovenruimte van NVO 127 m2 volledig afgewerkt wordt en multifuntioneel gebruikt kan worden. Een gedeelte, dat nog als berging gebruikt zou worden, niet afwerken levert niet veel besparing op. De grootste kosten post is een lift geschikt voor rolstoelgebrukkers. Gezien gebruik als enige privè groepsruimte voor allerlei activiteiten is een lift praktisch een noodzaak.

Er is ambtelijke ondersteuning m.b.t. de doorwerking in de financiele doorrekening in begroting gevraagd en gekregen zodat een begrotingsverwijziging de goedkeuring van de provincie kan doorstaan.

Naar bouwkundige ambtelijke ondersteuning is wel gevraagd maar geen gebruik van gemaakt. Tekeningen zijn opgevraagd maar deze hebben we tot heden nog niet ontvangen. (waren feitelijk overbodig, enkele belangrijke maten zijn zijn zelf ingemeten) Bovendien heeft ambtelijk bouwkundige ondersteuning geen toegevoegde waarde omdat de gemeente dit soort kosten berekening (is onze ervaring) meestal door externe bureau's laat uitvoeren en daarvoor geen tijd was.

De werkelijke aanneemsom bij aanbesteding is sterk afhankelijk wat de markt in de regio doet. En hoe aanbesteed wordt. En welke utvoeringskeuzes gemaakt worden. Een meer gedetailleerde berekening heeft daarom geen nut. En de maatwerking kan ook niet berekent worden.

Financiele aspecten m.b.t. ingebruikname bovenverdieping Bremerpoort                                                                                                                      bouwkundige investering begroot op € 200.00,- excl BTW zie onderstaand overzicht:

Kosten/budgetraming voor het afwerken van de bovenbouw MFA de Bremerpoort te Ulicoten i.v.m. ruimtegebrek

vergunningen-leges 2500
tekeningen-berekeningen 7500
externe begeleiding 5000
verwijderen/opslaan interieur 2500
plaatsen lift en trap 50000
installaties 25000
plaatsen zolderverdiepingsvloer 7500
plaatsen schedingswanden 20000
plaatsen plafonds 7500
vloerafwerking 15000
wandafwerking 15000
sanitaire groep 15000
afwerking divers 10000
post onvoorzien 15000

      
Totaal € 200.000,- excl BTW (uitgaande van een volledige afwerking)